Ostatní

Pravidla nákupní Akce 2+1 zdarma

PRAVIDLA NÁKUPNÍ AKCE 2 + 1 zdarma

 

Článek 1.

 1. Společnost BB/art s.r.o., IČO: 27088324, se sídlem Bořivojova 75/831, Praha 3 („Společnost“), pořádá prodejní akci s názvem „2 + 1 zdarma“ („Akce“).
 2. Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel („Pravidla“) Akce. Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Akce. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných stejně jako tento dokument.

Článek 2.

 1. Akce se uskuteční v období od 24.11.2023 do 27.11.2023 na e-shopu www.comicspoint.cz s tím, že nabídka vztahující se k Akci je platná jen ve stanoveném období.

Článek 3.

 1. Účastníkem Akce může být fyzická i právnická osoba, která je konečným zákazníkem a která splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Zákazník“). Akce není určena osobám, které zboží zařazené do Akce kupují za účelem dalšího prodeje.
 2. Do Akce budou zařazeni pouze ti Zákazníci, kteří splní všechny stanovené podmínky Akce. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek jednotlivými Zákazníky a Zákazníky nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy z Akce vyloučit.

Článek 4.

 1. Zákazník se do Akce zapojí tak, že v době a místě konání Akce dle článku 2 Pravidel zakoupí v rámci jednoho nákupu set tří (3) produktů označených symbolem BF 2+1 („Nákup“).
 2. Zákazník získá nejlevnější ze tří (3) produktů v rámci Nákupu zadarmo.
 3. Každý Zákazník se může Akce zúčastnit opakovaně, vždy však při splnění všech podmínek účasti dle těchto Pravidel.
 4. Společnost má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Akce jednotlivými Zákazníky. Společnost je oprávněna s konečnou platností vyloučit Zákazníka v případě, že bude mít podezření, že se Zákazník dopustil podvodného jednání nebo jiného jednání, které je v rozporu s dobrými mravy. Toto rozhodnutí o vyloučení Zákazníka je konečné, bez možnosti odvolání.

Článek 5.

 1. Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Akce dostupná na webové stránce www.comicspoint.cz/ostatni-11/pravidla-2plus1.
 2. Společnost je možné v souvislosti s Akcí kontaktovat též na e-mailové adrese či telefonním čísle uvedených na webové stránce www.comicspoint.cz.
 3. Účast v Akci je dobrovolná. Účastí v Akci vyjadřuje Zákazník svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Akcí, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
 4. Společnost si vyhrazuje právo změnit podmínky Akce či dobu jejího trvání bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Zákazníků vůči Společnosti. Každá taková změna Pravidel či Akce bude vyhlášena stejným způsobem jako tato Pravidla. Změny bude Společnost provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Společnosti, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Společnost bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Zákazníky.
 5. Při uplatňování práv z vadného plnění (reklamace) u zboží v rámci této Akce se postupuje podle platné právní úpravy obsažené zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a podle platného reklamačního řádu Společnosti.
 6. Při odstoupení Zákazníka od smlouvy bude Zákazníkovi vrácena kupní cena a odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem se vždy realizuje na set všech produktů zakoupených v rámci Nákupu.
 7. Slevy a jiné výhody v rámci této Akce nelze kombinovat s jakýmikoliv jinými slevami, jinými prodejními akcemi. Akce se nevztahuje ani na nákup dárkových poukazů či jiných kuponů.
 8. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Zákazníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Akci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (coi.cz) Zákazník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Zákazníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo se Společností. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
 9. Zákazník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Zákazníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

 

...

cp_print_colour 400x200

ANO JSTE TU SPRÁVNĚ!

Comics Point má nový design e-shopu a my vás na něm vítáme!

Doufáme, že se tu brzy zorientujete a užijete si nákupy naplno.
Doporučujeme se nově zaregistrovat, brzy vám totiž nachystáme výhody speciálně pro registrované uživatele, tak ať vám nic neuteče.
Starší účty nebylo možné z bezpečnostních důvodů převést, je tedy potřeba si nyní vytvořit účty nové.

 

Registrace_button

Práce v CP
 
 

Comics Point otevírá další volné pozice pro své pobočky v Praze.

Hledáme nového kolegu či kolegyni do našeho týmu na pozici:
Prodejce (zástupce vedoucího) na HPP

Náplň práce:
- zodpovědnost za chod obchodu,
- prodej zboží a podpora zákazníkům,
- objednávání a příjem zboží,
- péče o obchod - doplňování a aranžování zboží, udržování čistoty,
- spoluvytváření firemní image,
- tvorba faktur a statistik

Požadavky na uchazeče:
- praxe na obdobné pozici alespoň 2 roky,
- zkušenost s prodejem podmínkou,
- znalost prodávaného zboží, orientace v komiksu, filmu apod.,
- dokončené SŠ vzdělání,
- angličtina slovem a písmem na výborné úrovni,
- další cizí jazyk výhodou,
- pracovitost, časová flexibilita, loajalita, slušné vystupování a příjemný vzhled,
- ochota učit se novým věcem,
- aktivní uživatel Internetu, MS Office

Nabízíme:
- zajímavou práci v největší komiksové síti v ČR,
- smlouva na dobu neurčitou,
- možnost pracovního růstu,
- platové ohodnocení odpovídající dané pozici,
- firemní benefity,
- práce v příjemném mladém kolektivu.

Doplňující informace:
- pracovní doba dle otevírací doby dané pobočky, na kterou budete zvoleni,
- nástup leden 2016.

V případě zájmu zasílejte své životopisy s AKTUÁLNÍ fotografií a motivačním dopisem na prace@comicspoint.cz nejpozději do 30. listopadu 2015.

Pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE

POŘADATEL

Pořadatelem soutěže je obchodní společnost BB/art s.r.o. se sídlem Bořivojova 831/75, Praha 3, IČ: 27088324, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS Praha, oddíl C, vložka 95371. (dále jen „pořadatel“)

PODMÍNKY ÚČASTI

Účastník soutěže (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“): Osoba, která je občanem České republiky, má zde trvalé bydliště a splní i všechny další podmínky zde uvedených podmínek. Přihlášením do soutěže, případně nahráním fotografie na facebookový či instagramový profil způsobem níže uvedeným, vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci firmy BB/art s.r.o., ani kdokoliv další, kdo se podílí na realizaci této soutěže.

UDĚLENÍ PRÁV A ODPOVĚDNOST

Každý účastník poskytuje pořadateli absolutní právo upravovat, pozměňovat, zveřejňovat, využívat nahrané fotografie, jakož i další zobrazení, vyjádření, výtvory a další informace nebo materiály, které mu byly účastníkem poskytnuty ve spojení se soutěží, a to prostřednictvím libovolného média, jakýmkoli způsobem, bez nutnosti schválení, povolení nebo oznamování, s neomezenou dobou platnosti a bez geografického omezení. Souhlas s použitím účastníkem poskytnutých materiálů se vztahuje i na komerční a marketingové účely. V případě, že bude účastník pořizovat fotografii jiné osoby, nebo osob, tyto osoby musí rovněž souhlasit s podmínkami soutěže, které se na ně mohou dle své povahy vztahovat, zejména ohledně osobních údajů a osobnostních práv. Tento souhlas je povinen zabezpečit účastník.

Účastník rovněž odpovídá za to, že nahraná fotografie nebude zasahovat do práv jiných osob (osobnostních práv, autorských práv, ochranné známce apod.), ani nebude žádným způsobem porušovat právní předpisy, nebude zjevně urážlivá ani jinak závadná ani nebude poškozovat dobré jméno pořadatele resp. jeho produktů. V případě, že by fotografie jakkoliv poškozovala dobré jméno pořadatele, vyzve pořadatel účastníka k jejímu odstranění, čímž není dotčena odpovědnost účastníka za škodu.

SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přihlášením se do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména jako výherce a to zejména na sociálních sítích. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem.

DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A PROHLÁŠENÍ POŘADATELE

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pokud účastník poruší výše popsané podmínky, může být pořadatelem bez dalšího důvodu vyloučen ze soutěže, čímž není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody či jiné právní kroky k ochraně jeho oprávněných zájmů. Vyloučení ze soutěže nemá vliv na již udělené souhlasy účastníka dle těchto podmínek. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. 

PŘEDÁNÍ VÝHRY V SOUTĚŽI 

Účastník soutěže, který je oznámen a obeznámen jakožto výherce, musí zaslat svou úplnou a platnou adresu dle instrukcí pořadatele do 72 hodin od oznámení o výhře. Pokud tak neučiní, výhra propadá ve prospěch dalšího výherce. Soutěžící následně nemá nárok na vymáhání výhry.

Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2022

Děkujeme...

za zájem o novinky ze světa komiksu.

K dokončení registrace e-mailu a získání slevového kuponu na nákup komiksů zbývá poslední krok.
Stačí potvrdit svou adresu v mailu, který Ti právě přistál do schránky.

cp_print_colour 400x200

5 položek celkem
Zpět do obchodu